deptak w jastrzębiej górze

deptak w jastrzębiej górze

środa, 3 sierpnia 2011

Czarna lista na topie – kolejne pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości


Do Trybunału Sprawiedliwości trafiło kolejne pytanie prejudycjalne dotyczące wpływu tzw. czarnej listy praktyk nieuczciwych w każdych okolicznościach zawarte w załączniku I do dyrektywy 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony przez Oberster Gerichtshof (Niemcy) w dniu 2 maja 2011 r. w sprawie Georg Köck przeciwko Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb (sygnatura TS: C-206/11).

Pytanie prejudycjalne:
Czy art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 5 dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych") lub inne przepisy tej dyrektywy stoją na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowania krajowego, zgodnie z którym zapowiedź wyprzedaży bez zgody właściwego organu administracji jest niedopuszczalna i w związku z tym powinna być zakazana w postępowaniu sądowym bez konieczności badania przez sąd w tym postępowaniu wprowadzającego w błąd, agresywnego lub w inny sposób nieuczciwego charakteru tej praktyki handlowej?

Mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo, należy spodziewać się odpowiedzi twierdzącej.

Do tej pory Trybunał wydał następujące orzeczenia w sprawach dotyczących wykładni dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych:

-        wyrok z 23.04.2009 r. w połączonych sprawach C‑261/07 VTB-VAB i C‑299/07 Galatea; 
-        wyrok z 14.01.2010 r. w sprawie C304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft;
-        wyrok z 11.03.2010 r. w sprawie C522/08 Telekomunikacja Polska;
-        wyrok z 9.11.2010 r. w sprawie C-540/08 Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag;
-        wyrok z 12.05.2011 r. w sprawie C‑122/10 Ving Sverige;
-        postanowienie z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo (które doczeka się  niebawem osobnego omówienia na blogu).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz